Danh sách gian hàng

Tích xu

RAINBOW NORAEBANG

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

DREAM KIDS

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

FUNNY GAMES

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

FUNZONE

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

BB WELLNESS

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

DREAM BOWLING

Tầng 1
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

TINI WORLD

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

MOLLY FANTASY

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ

KUMON

Tầng 1
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

DREAM GAMES

Tầng 1
Giải trí & Dịch vụ

CGV

Tầng 3
Giải trí & Dịch vụ

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Tầng 2
Giải trí & Dịch vụ