Danh sách gian hàng

Tích xu

KPUB

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

KING BBQ

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

KICHIKICHI

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

HUTONG

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

HOTPOT STORY

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

GOGI HOUSE

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

DOOKKI

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

CRYSTAL JADE

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

CHANG KANG KUNG

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống

CGV

Tầng 3
Giải trí & Dịch vụ
Tích xu

BOBAPOP

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống

AL FRESCO'S

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống