LỊCH LIVESTREAM 2022

Lịch Livestream trên Fanpage 2022 sẽ được cập nhật mỗi 3 tháng.

Tháng Ngày Chủ đề
3 04/03/2022 Ngày hội thành viên 5&20
11/03/2022 Mỹ phẩm – Tháng của nàng
19/03/2022 Ngày hội thành viên 5&20
25/03/2022 Mỹ phẩm – Tháng của nàng
4 04/04/2022 Ngày hội thành viên 5&20
12/04/2022 Mỹ phẩm
23/04/2022 MEGASALES
30/04/2022 MEGASALES
5 04/05/2022 Ngày hội thành viên 5&20
13/05/2022 Quà tặng mẹ
19/05/2022 Ngày hội thành viên 5&20
27/05/2022 Sản phẩm cho bé