CONVERSE mở cửa, SALE OFF 25%, 9:00 hôm nay cả nhà ơi!