NGÀY HỘI THÀNH VIÊN – GIẢM ĐẾN 10% TẠI PHỐ ẨM THỰC